Geocultural data Motala Motala kommun

Område med fossil åkermark (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Område med fossil åkermark, ca 240x210 m (Ö-V), bestående av ca 20 röjningsrösen och 2 stenmurar. Röjningsrösena är 2,5-5 m diam och 0,3-0,4 m h, bestående av 0,3-1 m st övermossade stenar. Enstaka röjningsrösen har tämligen flack profil. I några röjningsrösen ingår större block, 1,5-3 m st, varav ett med synligt borrhål efter sprängning. De 2 stenmurarna är 35 m (NNÖ-SSV) och 130 m l (Ö-V), 1-2 m br och intill 1,2 m h bestående av 0,1-1 m st ställvis kraftigt övermossade naturstenar. Stenmuren i NNÖ-SSV riktning ställvis bestående av 0,2-1,5 m st sprängstenar. I mitten är en öppning, 3 m br. Stenmuren i Ö-V riktning skärs av väg och är härigenom borttagen längs en ca 85 m l sträcka. Dess ursprungliga längd således åtminstone ca 215 m. Muren bäst bevarad i V delen, på båda sidor om nämnda väg. Området utgör åkermark till Motal 191 enligt häradskartan och den äldre ekonomiska kartan och har ursprungligen varit mycket större. Kan ej urskiljas på en geometrisk avmätning över området från år 1636. Ytterligare arkeologiska insatser anses ej motiverade före vidare exploatering. (RAÄ dnr 321-2497-2006).

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Conny Lundahl
Scout (0)
10
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Motala

Radiomast / radiotorn

Byggnad Odaterad

Geocultural data Motala

Fornlämningsliknande lämning (17)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar