Geocultural data Växjö Växjö kommun

Område med fossil åkermark (27)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 500x75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och 0,2-0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. De ligger mycket glest inom området.Stensträngen, belägen i områdets SÖ del, är ca 40 m l (N-S, NNÖ-SSV), 2-3 m br och 0.2 m h, av 0,2-0,5 m st, kraftigt övermossade stenar.På krönplatån längst i SÖ iakttogs enstaka skörbrända stenar i vägslänten mot SV (bra boplatsläge). - - Tillägg dnr 321-613-2007: Smålands museum har 1999 genomfört en särskild arkeologisk undersökning inför utbyggnad av stormarknad. Inom området undersöktes 4 röjningsrösen och 2 stenvallar. I S delen låg de två stenvallarna och två röjningsrösen, ett röjningsröse låg i centrala delen av området och det sista röjningsröset i N delen. De undersökta röjningsrösena var ca 3-4 m i diam. De var jordfyllda och uppbyggda av stenar som var 0,1-0,4 m st. Stenvallarna utgjordes av betydligt färre stenar och mer jordfyllning. Resultatet från undersökningen visar att människor utnyttjat området ända från tidigneolitikum, men att stenröjning i samband med odling tog sin början först under äldre bronsålder då de första röjningsrösena tillkom. Redan under yngre bronsålder tillkom stenvallarna i samma odlingssystem som sedan odlats mer eller mindre kontinuerligt fram till romersk järnålder. Nylén, A., Jönsson, Å., 2001. Samarkand, Raä 290, Raä 291, Växjö socken, Kronobergs län. Särskild arkeologisk undersökning. Smålands museum, rapport 2001:9. Raä dnr 321-613-2007. Krönparti och sluttningar av höjdrygg. Skogsmark. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Bergkvara (gods)

Bergkvara är en herrgård och slottsruin i Växjö kommun i Kronobergs län. Historiskt sett har godset legat inom Bergunda socken, […]

Geocultural data Växjö

Slott/herresäte (2)

Slottsruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en slottsruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (289)

1/Stensättning?, rund, 8-9 m i diam och idag 0.1-0.2 m h. Övertorvad, kraftig örtvegetation – kan tyda påganska nytt markingrepp. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar