Beskrivning

Kapellet En av de första byggnader som Gustaf Soop lät bygga på Medevi, troligen redan 1678 -79 var just en kyrka. Änkedrottningen Hedvig Eleonora skriver i ett brev daterat 1691 om behovet av ” reparation av skiuhlet, varunder gudstjänst härtill blivit hållen.” Därav förstår man att det inte var en välbyggd kyrka. På 1707 års karta över Medevi, omtalas den som förfallen. Bredvid kyrkan stod också en klockstapel. Den nuvarande kyrkan omtalas första gången 1771 och uppges då vara nybyggd. Den är uppförd med medel insamlade av brunnsgästerna och är placerad i stora gångens norra rad. Enligt 1784 års karta ligger Gamla Kyrkbyggningen väster om den nya kyrkan. På samma plats finns enligt 1817 års karta, Nya Kyrkbyggningen. Det är fullt möjligt att den gamla kyrkan ingår i Kyrkbyggningens stomme eftersom namnet har levt kvar så länge. Redan 1781 behövde den nya kyrkan repareras. År 1860 förstärktes stommen med ankarjärn ”men hon var ändå på väg att falla så snedvriden är hon.” 1867 förstärktes byggnaden igen och då tillkom pilastrarna som döljer de bultade följarna. Fasaderna har genomgått flera ommålningar och kulörförändringar. Troligen var kapellet vitt från början och har sedan varit rosa på 1840-talet och blev ljusgul 1867 för att återigen avfärgas till vitt 1972. Även takmaterialet har förändrats genom åren. Det ursprungliga stavspånet ersattes vid sekelskiftet 1900 med lertegel för att återigen beläggas med stavspån 1972. Vapenhuset byggdes nytt vid en renovering omkring 1900, troligen fick det samma utformning som det äldre vapenhuset. Altarpredikstolen och altarringen lär ha tillkommit 1807. Altarpredikstolar har varit vanliga i många kyrkor men idag återstår endast ett fåtal. Det har funnits en läktare i väster som kan ha fungerat som såväl orgelläktare som herrskapsläktare. KÄLLOR Broocman Carl Fredrik: Beskrifning öfwer the i Öster-Götland….1760.(CFB) Cnattingius,Bengt: Västra Ny kyrka. Linköpings stifts kyrkor 1965.(BC) Duren von, Gustaf: Medevi Hälsobrunn och Bad. Stockholm 1867. (GD) Näsström, Gustaf: Det Gamla Medevi, kulturhistoriska anteckningar. Stockholm 1929. (GD) Lagerqvist, Lars O: Medevi Brunn 300 år 1678 – 1978. Motala 1978.(LOL) Manuskript till Kyrkobyggnader 1760 – 1860 del 5, Östergötland. Sveriges Kyrkor. RAÄ. (SvK) Tham, Wilhelm : Beskrifning över Linköpings län del II Stockholm 1855. (WT) Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län del IV. Uddevalla 1948. (SvB) Widegren, P. D: Försök till en ny beskrifning öfwer Östergötland. Linköping1830. ( PDW) Östergötland, landskapets kyrkor. Red. Ingrid Sjöström och Marian Ullén. Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. RAÄ 2004. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (ÖLM) Kartor Häradsekonomiska kartan 1868 – 77. Ekonomiska kartan 1948, 1982, blad 095 10 HÄNDELSELISTA 1691 Äldre byggnad. Omnämns det första kapellet ”reparation av skiulet, hvarunder gudstjänsten härtill blivit hållen.” (GD) 1771 Nybyggnad. Uppger Cnattingius att kyrkan är nybyggd för medel från Brunnssällskapet. (GD) 1781 Vård underhåll. Repareras kapellet. (GD) 1807 Fast inredning – predikstol. Ny altarpredikstol tillverkas. (SvK) 1860 Vård och underhåll. Förstärks kyrkan med järnankare, ”men var ändå på väg att falla så snedvriden är hon.” (GD) 1861 Fast inredning – orgel. På västra väggen på en läktare ett orgelharmonicum inköpt 1861 av Brunnsbolaget och räntemästaren Hedenstjärna. (GD) 1900 Nybyggnad. – vapenhus. Nytt vapenhus ersätter det gamla i samma utförande. (SvK) 1900 Vård och underhåll. Stavspånet och vapenhusets plåttak som ersätts med tegel.(SvK) 1959 Fast inredning – orgel. Ny orgel installeras. (BC) 1972 Vård och underhåll. Omläggning av tak, tegeltaket ersätts med stavspån. Fasaderna putsas om och avfärgas i en vit kulör med ockrafärgade snickerier. Ommålning av bänkar och altarring. (SvK) 1995 Vård och underhåll. Fasaderna putsas om och avfärgas i en vit kulör med ockrafärgade snickerier. (SvK)

  • Susanna Eschricht
  • Marie Hagsten
  • Susanna Eschricht
  • Marie Hagsten

Heritage Hunter

Första upptäckare
Bettan
Scout (44)
4
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Medevi Brunn

Gamla Granskogsbyggningen

Byggnad 1700-tal

Geostory Medevi Brunn

Badhuset

Detta badhus stod färdigt till Medevi hälsobrunns 200-årsjubileum 1878. Landstinget i Östergötland var medfinansiär. Här bedrevs badverksamhet i Landstingets regi […]

Geocultural data Medevi Brunn

HÖGBRUNNEN (2)

Building 1800s

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar