Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Grav- och boplatsområde (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Grav- och boplatsområde, ca 45x8 m (NV-SÖ), undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2006. Inom området påträffades ett 10-tal anläggningar bestående av 4 rester av förstörda gravkonstruktioner, 1 härd och 1 härdgrop. Gravarna hade uppenbarligen skadats vid schaktningsarbeten i äldre tid. Gravarna hade möjligen utgjort runda stensättningar. I varierande grad fanns rester av stenpackningar kvar ovanför själva gravgömmorna, som utgjordes av bengropar, brandgropar, samt i något fall av spridda brända ben. Fynd av glasflusspärlor, en sandstensbryne, tre båtnitar och enstaka keramik i gravarna. (RAÄ dnr 321-646-2007).

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala kyrka

Objekt/föremål Undated

Geocultural data Uppsala

Övrigt (56)

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (91)

Boplatslämningar i form av sten- och tegelsamlingar, krukskärvor, brända och obrända ben, kol m m. Dessutom påträffades ett skelett. Fynden […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar