Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Fartygs-/båtlämning (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bärgning: Norr om Kalmar slott, i Slottsfjärden, låg från medeltiden fram till början av 1600-talet såväl stadens som slottets hamn. På en karta från 1610 kallas hamnen "Kättilen" (kitteln). Sedan medeltidsstaden under 1600-talet jämnats med marken, och en ny stad byggts på Kvarnholmen norr därom, blev slottsfjärden allt mer uppgrundad. Nästan hälften av den ursprungliga vattenspegeln fylldes igen under 1800-talet, för ny bebyggelse och parkanläggningar i dess norra och östra del. Under 1900-talet hotade det resterande vattenområdet helt att växa igen, och dess stillastående vatten hotade att bli en sanitär olägenhet för staden. På grund av detta, men även av historiska och arkitektoniska skäl, beslöts att rensa upp såväl Slottsfjärden som vallgraven. 1932-1934 torrlades det aktuella området och grävdes ut såsom Stadskommunalt reservarbete. Den kulturhistoriska undersökningen leddes av riksantikvarie Martin Olsson, och Harald Åkerlund svarade för uppmätningarna av vrak och påträffade anläggningar. De delar som torrlagts genom utfyllnader på 1800-talet kom dock inte att undersökas. I hamnområdet påträffades, förutom artefakter från fyndrika kulturlager, flera vrak samt lämningar efter spärrar, bryggor och förtöjningsplatser. Vraket SMA 712:041 (fynd 17) låg upp och ned ovanpå ett annat vrak (SMA 712:040). Vraken frilades och undersöktes men konserverades eller tillvaratogs inte. Status: Vraket låg upp och ned och var av ek. Bägge stävarna saknades. Kölen, som är 6 meter lång, är försedd med breda kantlister, till vilka samborden varit klinkade. För stävarnas anslutning har den vertikala snedlaskar. I helt skick bör båten ha varit ca 10 meter lång. Bottenstockarna har rundade våghål vid sidan om kölen.Bottenstockarna har en nästan kvadratisk sektion. Något akter om midskepps satt ett 1,05 meter långt kölsvin med kvadratiskt mastspår. Det var fästat till bottenstockarna med dymlingar. Borden var ungefär tumstjocka. De har drevrännor för tätningen av tvåslaget nörhår. Med spanten var borden förbundna med naglar av en, och sinsemellan med klinknaglar. Borden var skarvade med uttunnade bladlaskar. Nära intill skrovet ett block och en jungfru av ek samt ett cirulärt läderstycke med

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (398)
57
Nuvarande väktare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
20
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Kung Erik stadfäster drottning Margaretas gåva av […]

Kung Erik stadfäster drottning Margaretas gåva av Risinge gård med underlydande Frö m.fl. på Öland till nunneklostret i Kalmar. Riksarkivet

Geocultural data Kalmar

Bytomt/gårdstomt (32)

1) Bytomt, ca 320×140-100m (N-S). Äldsta belägg är från 1299 ochskrivs då Biergum (DMS 4:1) Med anledning av planeradbyggnation utfördes […]

Geocultural data Kalmar

Kalmar Stadsmiljö (2)

Storgatan. Återfotografering av bild nr DB0885.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar