Geocultural data Medevi Motala kommun

Hög (3)

Riksantikvarieambetet
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

1) Stensättning, rund, 7 m i diam och 0,2 m h. övertorvad med iytan talrika stenar 0,1-0,3 m st. Ställvid kantkedja, 0,2 m h av0,4-0,8 m l stenar. Ytan gropig och sönderkörd av skogstraktor. Den N delen belamrad av odlingsstenar. Beväxt i den N delen av enbuskar. 14 m S 40cg V om nr 1 är: 2) Stensättning, rund, ca 7 m idiam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 mst. Något ojämn yta. Enstaka odlingsstenar uppkörda. Risbelamrad. Beväxt med ungtallar. 23 m SSV om nr 2 är: 3) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,2 m h. övertorvad I den NÖ delen syns rest av kantkedja. Beväxt i Den SÖ delen av en kraftig björk. 2 m SV om nr3 är: 4) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan kännbara stenar. I den Nö delen rest av kantkedja, S-Ö delen skadad av täckt. Beväxt med ett rönnbuskage. Inom gravfältets området finns ytterligare lövhöjningar, delvis belamrade med odlingssten som kan vara fornlämningar. Samma typ av förhöjningar finns 20-60 m NNÖ-NÖ om gravfältet i åkern ca 60 m N om gravfältets NÖ del är en skräpfylld källargrop. Ej helt uteslutet att den ursprungligen varit en hög. Bevakas. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Grönsar i NV till åker, i S mot tomt. Flack moränrygg. Kalhygge med nyplanterad tall. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Conny Lundahl
Scout (0)
10
Nuvarande väktare
Destination Kultur
Vandrare (767)
10
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Medevi

BJÖRNBYGGNINGEN

Byggnad 1600-tal

Geocultural data Medevi

Sädesmagasin

Byggnad Odaterad

Geostory Medevi

Usling Medevi

Usling Medevi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar